ข่าวประชาสัมพันธ์

มุมความรู้ HA โรงพยาบาลมหาชนะชัย

        - การนำองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง โรงพยาบาลมหาชนะชัย 

     - แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH)

      - SPA Part4 สำหรับทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล Udate ข้อมูล

    -  แผนปฏิบัติการ (Action plan) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาชนะชัย  ประจำปี 2557

    -  Hospital Profile โรงพยาบาลมหาชนะชัย

      - โครงการแก้ไขภาวะวิกฤตทางการเงิน โรงพยาบาลมหาชนะชัย

      ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ(RM)

    - 6 QI Tracks & 4 Domains

 


Download ( UFr2ez9BMon54927)

ประกาศโดย : อรรถกร (4 ธันวาคม 2560 )