ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 - Download แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 2557

-Download แบบประเมินตนเองการนำองค์กร : การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ

- Download วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัวชี้วัด โรงพยาบาล ประจำปี 2556

- Download ทะเบียนหน่วยงาน เพื่อรองรับ HA Re-Accreditation


Download ( Q1jjhcgMWed13341)

ประกาศโดย : อรรถกร (24 กุมภาพันธ์ 2559 )